بیماری ویروسی لمپی اسکین در گاو

بیماری ویروسی لمپی اسکین در گاو

بیماری ویروسی لمپی اسکین در دام چیست؟ باید بگوییم در گاوها بیماری های زیادی احتمال دارد رخ دهد. از همین رو باید به همه نکاتی که در نگه...