بیماری تورم بینی و نای گاو یا IBR

بیماری تورم بینی و نای گاو یا IBR

بیماری تورم بینی و نای گاو یا IBR چیست؟ همانطور که میدانید در دام ها بیماری های زیادی وجود دارد یکی از این نوع بیماری ها، بیماری تورم ...