ورم مفاصل ویروسی طیور

ورم مفاصل ویروسی طیور

ورم مفاصل ویروسی طیور چگونه است؟ همانطور که میدانید احتمال بیماری در طیورها بسیار زیاد است. یکی از این نوع بیماری در طیور می توان به و...