پری بیوتیک ها در تغذیه طیور

پری بیوتیک چیست و به چه منظوری از آنها استفاده می شود؟ از آنجایی که بیماری های طیور بسیار زیاد است. از همین رو پروبیوتیک ها به عنوان م...