درمان عدم فحلی در گاو

درمان عدم فحلی در گاو

بیماری فحلی در گاو چیست؟ از آنجایی که تولید مثل بسیار برای صاحبان دامداران اهمیت می باشد. همانطور که میدانید با دنیا آمدن گوساله سبب ا...