درمان بیماری اسیدوز در گوسفندان

درمان بیماری اسیدوز در گوسفندان

علت بیماری اسیدوز در گوسفندان یکی از بیماری های رایج در گوسفندان، اسیدوز می باشد در واقع زمانی که تغذیه دام بیشتر می شود، وزن آن هم قا...

پخش داروهای دامپزشکی

شرکت پخش داروهای دامپزشکی

شرکت پخش داروهای دامپزشکی شرکت های زیادی امروزه در حال پخش داروهای دامپزشکی هستند که با استفاده از خرید این نوع دارو ها می توانیم از و...

استرس سرمایی و شروع آسیت

سندرم افزایش فشار خون ریوی (Pulmonary Hypertension Syndrome (PHS or Ascites یکی از دلایل فراگیر تلفات و پخش میضی ها در تولید نیمچه های ...

اثرات استرس گرمایی در طیور

درجه حرارت زیاد مکان همچون متصدی کاهش دهنده نرخ رشد و عضله سینه در نیمچه های گوشتی تجاری شناخته شده است. نیمچه های گوشتی در درجه حرارت ...

پری بیوتیک ها در تغذیه طیور

دستگاه گوارش  مسئولیت دستگاه گوارش در طیور گرفتن غذا، عبور غذا از مجراى گوارش، هضم و جذب و در آخر دفع مواد زائد است. دستگاه گوارش از ت...